ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಭೇಟಿ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಡಾ||ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಳಗುಂದ ಭೇಟಿ
(ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ಡಾ|| ಮುರುಘ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶರಣರ ತಾಳಗುಂದ ಭೇಟಿ
(ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ಕೆಲ  ವಿದೇಶಿ  ಯಾತ್ರಿಕರ ತಾಳಗುಂದ ಭೇಟಿ
(ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ಉತ್ಖನನ
ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನದ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು
(ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)