ಮಯೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ 2016-17ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.