ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ  

 

 

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ

ಪರೀಕ್ಷೆಯು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

 

 

 ಮಯೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಯೂರ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆಯು “ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ”ಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ