ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ  


 

 ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ

ಅರ್ಹತೆ:-   ೫ ರಿಂದ ೭ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ೮ ರಿಂದ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

 (ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ  )  

ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ:-  ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

 

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ

ಪರೀಕ್ಷೆಯು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

 

ಹಂತ-1

 

ಸ್ಪರ್ಧೆ :  ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ.

ಪುರಸ್ಕಾರ :  ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂಕಗಳು :  100

ಸಮಯ:  100 ನಿಮಿಷ.

ಮಾದರಿ: ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ.

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ: ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಪದಗಳು.

ಹಂತ-2 ಕೆ ಅರ್ಹತೆ : ಉನ್ನತ 10 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು :  ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ.

ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ:  ಅನುಭವಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ.

ಫಲಿತಾಂಶ:  ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ: ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

 

 

ಹಂತ-2

 

ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ.

ಪುರಸ್ಕಾರ: ಪ್ರಥಮ- 3000 ನಗದು.

ದ್ವಿತೀಯ- 2000 ನಗದು.

ತೃತೀಯ- 1000 ನಗದು.

(ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ತಲಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಅಂಕಗಳು: 100

ಸಮಯ: 100 ನಿಮಿಷ.

ಮಾದರಿ: ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ.

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ: ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಪದಗಳು.

ಹಂತ-3ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ: ಉನ್ನತ 3 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ.

ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ : ಅನುಭವಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ.

ಫಲಿತಾಂಶ: ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ:  ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

 

ಹಂತ-3

ಸ್ಪರ್ಧೆ:  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. 

ಪುರಸ್ಕಾರ:

 ಪ್ರಥಮ- “ಮಯೂರ ಅಕ್ಷರವೀರ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ.

ದ್ವಿತೀಯ- “ಮಯೂರ ಅಕ್ಷರವೀರ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ.

ತೃತೀಯ- “ಮಯೂರ ಅಕ್ಷರವೀರ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ.

(ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ತಲಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಮಾದರಿ: ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆ.

ಅಂಕಗಳು: 100

ಸಮಯ: 100 ನಿಮಿಷ.

ಮಾದರಿ: ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ.

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ: ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಪದಗಳು.

ಹಂತ-3ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ: ಉನ್ನತ 3 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ.

ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ : ಅನುಭವಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ.

ಫಲಿತಾಂಶ: ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ:  ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

 

 

 

gold

ಪ್ರಥಮ ಪುರಸ್ಕಾರ: (ಎರಡುಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)
ಮಯೂರ ಅಕ್ಷರವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರೂ ೧ ಲಕ್ಷ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ
ಚಿನ್ನದಪದಕ

silver

ದ್ವಿತೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ: (ಎರಡುಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)
ಮಯೂರ ಅಕ್ಷರವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ
ರೂ ೫೦ ಸಾವಿರ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ
ಬೆಳ್ಳಿಪದಕ

bronze

ತೃತೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ: (ಎರಡುಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)
ಮಯೂರ ಅಕ್ಷರವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ
ರೂ ೨೫ ಸಾವಿರ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ
ಕಂಚಿನಪದಕ

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶುಲ್ಕ: ರೂ. 350

(ನೋಂದಣಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ “ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ” ವತಿಯಿಂದ ರೂ 1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾದ “ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್” ವತಿಯಿಂದ 500 ರೂಗಳ ಉಡುಗೊರೆ ಕೂಪನ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.)

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ