ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ-ನೆಟ್

ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ

ಈ-ನೆಟ್ “ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್’’ ಕುರಿತು ಆಂಗ್ಲ ದೈನಿಕ “ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’’ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿ.
DECCAN HAERALD
ಈ-ನೆಟ್ “ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್’’ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ “ಕನ್ನಡಪ್ರಭ” ದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿ.
Kannada Prabha
ಈ-ನೆಟ್ “ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್’’ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ “ಪ್ರಜಾವಾಣಿ”ಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿ
Prajavani
ಈ-ನೆಟ್ “ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್’’ ಕುರಿತು “ಪ್ರಜಾವಾಣಿ”ಯ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Prajavani Special report
ಹಿಂದು ಆಂಗ್ಲ ದೈನಿಕದಲ್ಲಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆವೃತ್ತಿ) ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಈ-ನೆಟ್ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ.
The Hindu
ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಈ-ನೆಟ್ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ.
Vijaya Karnataka